دوشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1383

حقوق بشر

مادة 220 قانون مجازات اسلامى: پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیة قتل به ورثة مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد؟

مادة 1043 قانون مدنى: نکاح (ازدواج) دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازة پدر یا جد پدرى اوست و هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازة او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفى کامل مردى که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. یعنى حتى اگر کار به‌ جایى برسد که حق هم با دختر باشد، باید مدت‌ها در راهروهاى دادگاه سرگردان باشد تا حق قانونى خود را کسب کند!

یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1383

انسان

نمیدانم چه میدانی

که انسان بودن و ماندن

            چه دشوار است

چه زجری می کشد آنکس

که انسان است و از احساس سرشار است.

شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1383

دعای حضرت موسی

رب اشرحلی صدری . ویسر لی امری واحلل عقده من لسانی . یفقهواقولی

 

خداوندا سینه ام را بگشا و عقده را از زبانم بگشا . تا مردم زبانم را درک کرده و بپذیرند .