پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1392

یادداشتی در غربت1


میدانی رفیق!
وقتی دلم میگیرد، به بازی روی می آورم!
وقتی دلم تنگ است...
وقتی دلم تنهاست...
دنیای خوبیست آنجا!
نه از دلتنگی خبری هست

نه از مرام پوشالی آدم ها!
دنیای خوبیست ...